Hướng dẫn công tác Phổ cập GD-CMC năm học 2015-2016

Chủ nhật - 13/09/2015 03:23
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 288 /PGDĐT-PCGD
V/v hướng dẫn công tác PCGD-XMC
năm học 2015-2016
                Đức Thọ, ngày  04 tháng 9  năm 2015
         
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
                  
Thực hiện công văn số 1493/SGDĐT-GDTX ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT về công tác PCGD-XMC năm học 2015-2016, Phòng hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học và THCS một số nội dung sau:
    1. Sử dụng phần mềm PCGD-XMC
Theo sự chỉ đạo chung của Phòng, việc điều tra hộ gia đình đã hoàn thành trong tháng 8/2015. Đối với mầm non, ngay sau khai giảng cần bổ sung thông tin trẻ đến trường vào phiếu điều tra chung (trường THCS quản lí) và phiếu điều tra riêng (trường mầm non quản lí).
Thống nhất sử dụng phần mềm Quản lý PCGD-XMC trực tuyến cho các cấp học. Theo CV 4284/BGDĐT-KHTC ngày 21/8/2015 thì thời gian mở phần mềm nhập dữ liệu cho tỉnh Hà Tĩnh là vào tháng 11/2015, nay Sở GD&ĐT thông báo lại phần mềm sẽ được mở từ nay đến 20/9/2015. Để thực hiện theo đúng tiến độ qui định ở mục 3 công văn này, đề nghị các trường cần chủ động, linh hoạt trong việc nhập, chỉnh sửa dữ liệu.
Các trường THCS chịu trách nhiệm đầu mối tạo nhóm người dùng cho các cán bộ phụ trách công tác PCGD-XMC của đơn vị mình và các trường tiểu học, mầm non của các xã trên địa bàn (thực hiện theo công văn 266/PGDĐT-PC ngày 16/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).
2. Phiếu điều tra
    Đối với mầm non vẫn tiếp tục dùng mẫu phiếu điều tra cũ (Theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT) đối với những trường hợp ghi chưa hết phiếu; trường hợp hết phiếu in mới theo mẫu (Văn bản số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014, xác thực Văn bản hợp nhất Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT);
    Đối với phiếu tổng điều tra chung tiếp tục sử dụng mẫu phiếu Sở GD&ĐT in năm 2013.
3. Công tác điều tra, cập nhật dữ liệu
Thời gian cập nhật dữ liệu các xã, thị trấn hoàn thành trước 15/9/2015.
Từ 16/9/2015 đến 19/9/2015: Phòng khóa phần mềm toàn huyện để duyệt kết quả tại Phòng. Lịch duyệt sẽ thông báo sau.
Từ 20/9/2015 đến 25/9/2015, Sở GD&ĐT khóa phần mềm trực tuyến toàn tỉnh để duyệt kết quả tại Sở (lịch cụ thể Sở thông báo sau), sau 30/9/2015 Bộ GD&ĐT sẽ khóa toàn bộ hệ thống của tỉnh Hà Tĩnh.
Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cùng địa bàn cần phối hợp chặt chẽ trong điều tra, cập nhật và xử lý dữ liệu. Việc phối hợp với các trường THPT, các trung tâm trên địa bàn để điều tra PCGD (thực hiện theo công văn số 881/SGDĐT-GDTX ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở).
     4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng PCGD các cấp
- Phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi: Ban chỉ đạo PCGD các cấp cùng với các trường mầm non cần có các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất trường lớp; tổ chức tốt công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả và chất lượng PCGDMN TE5T.
- Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: Tiếp tục chỉ đạo để các trường xây dựng, bổ sung đủ cơ sở vật chất; Tham mưu, bố trí giáo viên đảm bảo về cơ cấu, bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường đáp ứng yêu cầu của chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 2, phấn đấu tháng 9 năm 2015 có 100% đơn vị đạt chuẩn PCGD ĐĐT mức độ 2.
- Phổ cập giáo dục THCS: Tiếp tục củng cố và nâng cao tỷ lệ hiệu quả, chú trọng huy động đối tượng tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào các trường THPT vào học các trường, trung tâm có đào tạo BT THPT và BT THPT kết hợp đào tạo nghề nhằm tăng tỷ lệ 14.2 trong tiêu chí xây dựng NTM, tiến tới PCGDTrH.
- Công tác xóa mù chữ: Tổ chức điều tra, rà soát thu thập thông tin chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.  
5. Kiểm tra, công nhận
Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GD&ĐT, các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra đề nghị công nhận PCGDTHĐĐT, PCGD THCS ở các mức độ thực hiện theo các văn bản trước đây. Đối với PCGDMN TE5T thực hiện Văn bản số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014, xác thực Văn bản hợp nhất Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
     Trên đây là một số nội dung trong việc thực hiện công tác PCGD năm học 2015-2016 đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Phòng qua bộ phận chuyên môn các cấp học để hướng dẫn giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                 
- Như trên;
- Phòng GDTX Sở GD&ĐT;
- TP, các Phó TP, CV Phòng;
- Thành viên BCĐPC huyện;
- BCĐ Phổ cập GD các xã, thị trấn;
- Lưu VT                                 

 TRƯỞNG PHÒNG

                                  (đã kí)
 
 
 
                     Lê Chí Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác