Thống kê
Hôm nay : 83
Tháng 05 : 16.869
Năm 2022 : 91.752
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIÁO ÁN KỂ CHUYỆN: MỘT PHEN SỢ HÃI

Gi¸o ¸n dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh

Chñ ®Ò: Ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

LÜnh vùc: Ph¸t triÓn ng«n ng÷.

Lo¹i tiÕt: Cung cÊp kiÕn thøc.

§èi t­îng: MGN 5 - 6 tuæi Lp Ln C - TrưngMNNam Hng.

Thêi gian: 30 - 35 phót.

Ngµy so¹n: 18/03/2012.

Ngµy d¹y: 22/ 03/2012.

Gi¸o viªn: Ph¹m thÞ Hång LÜnh

§¬n vÞ:  Tr­êng mÇm non Tr­êng S¬n - §øc thä – Hµ tÜnh

§Ò tµi: kÓ chuyÖn Mét phen sî h·i.

 

I. Môc ®Ých yªu cÇu

1. KiÕn thøc:

- TrÎ nhí tªn c©u chuyÖn, kÓ ®­îc c¸c nh©n vËt trong truyÖn.

- TrÎ hiÓu néi dung c©u chuyÖn biÕt ®­îc tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt trong truyÖn, nhí ®­îc lêi tho¹i cña nh©n vËt.

- HiÓu biÕt vÒ luËt lÖ giao th«ng ®­êng bé.

2. Kü n¨ng

- TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« m¹ch l¹c, râ rµng, ®ñ c©u.

- Thùc hiÖn ®­îc giäng ®iÖu cña tõng nh©n vËt.

- TthÓ hiÖn ®­îc hành ®éng ca nh©n vt.

3. Th¸i ®é :

- TrÎ høng thó nghe c« kÓ chuyÖn.

- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng.

- Qua c©u chuyÖn gi¸o dôc trÎ biÕt chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt lÖ an toµn giao th«ng.

II. ChuÈn bÞ

1. §å dïng cña c«

- Gi¸o ¸n ®¸nh m¸y.

- M¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu.

- H×nh ¶nh hµnh vi tham gia giao th«ng ®óng vµ sai.

- PhÇn mÒm Powerpoint cã h×nh ¶nh minh häa cho néi dung c©u chuyÖn "Mét phen sî h·i".

- C« thuéc vµ kÓ diÔn c¶m c©u chuyÖn

- ®µn oãc gan ghi ©m bµi h¸t: “Em ®i qua nga t­ ®­êng phè”, “L¸i « t«”.

- Sa bµn giao th«ng ng· t­ ®­êng phè ®Ó biÓu diÔn rèi.

-  Nh©n vËt rèi dÑt: cón mÑ, cón anh, cón em, chó c¶nh s¸t giao th«ng , xe t¾c xi.

2. ®å dïng cho trÎ

- ChiÕu cho trÎ ngåi.

III. TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

  • Ho¹t ®éng 1 : G©y høng thó: “Trß ch¬i: Chän hµnh vi ®óng – sai”

- C¸ch ch¬i: C« chiÕu h×nh ¶nh c¸c b¹n ®ang tham gia giao th«ng vµ trÎ xem, ph¸t hiÖn hµnh vi nµo ®óng, hµnh vi nµo sai.

- LuËt ch¬i: NÕu trÎ tr¶ lêi ®óng t×nh huèng th× cã tiÕng vç tay, nÕu trÎ tr¶ lêi sai t×nh huèng th× cã tiÕng “ Tinh, Tinh” ( Cho trÎ xem  4 tranh)

- Cã mét c©u chuyÖn kÓ vÒ hai b¹n cón cïng tham gia giao th«ng, ®Ó biÕt xem b¹n nµo ®i ®óng phÇn ®­êng nh­ me dÆn c¸c con h·y l¾ng nghe c« kÓ c©u chuyÖn "Mét phen sî h·i" cña t¸c gi¶ Ph¹m Minh Th­ nhÐ.

  • Ho¹t ®éng 2: KÓ chuyÖn cho trÎ nghe.

*. LÇn 1: C« kÓ cho trÎ nghe: C« kÓ diÔn c¶m kÕt hîp víi ®iÖu bé cö chØ minh häa.

*. C« kÓ lÇn 2: KÓ diÔn c¶m kÕt hîp víi sö dông h×nh ¶nh minh häa trªn m¸y chiÕu b»ng Powerpoint.

*.  §µm thäai, gi¶ng gi¶i néi dung c©u chuyÖn qua Powerpoint :

( Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ C« d¹y con” ®i vÒ h×nh ch÷ u ngåi).

- C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u chuyÖn g×?

- Trong c©u chuyÖn “ mét phen sî haÜ” cã nh÷ng nh©n vËt nµo?

.TrÝch ®o¹n 1: “C« kÓ  ®Çu ®Õn … thÕ kia”.

- Ngµy chñ nhËt mÑ cho cón anh vµ cón em ®i ®©u ch¬i?

   + Cón anh vµ cón em ai lµ ng­êi nghe theo lêi mÑ dÆn? V× sao?

+Ra ®­êng phè Cón em cã ®i trªn vØa hÌ kh«ng? Cón em ®i ë ®©u?

. trÝch ®o¹n 2: “ Nghe tiÕng Cón anh gäi…cøu em víi”.

- Khi cón em ®Þnh ch¹y vµo lÒ ®­êng th× chuyÖn g× ®· xÈy ra víi Cón em?

- thÊy chiÕc xe t¾c xi lao tíi, cón em ®· thèt lªn nh­ thÕ nµo? (Mêi c¸ nh©n, c¶ líp thÓ hiÖn giäng cón em)

- Cón em ©n hËn v× kh«ng nghe lêi mÑ, Cón em kªu to thÕ nµo? (Mêi c¸ nh©n, c¶ líp thÓ hiÖn giäng cón em)

*. Gi¶i thÝch tõ: + “ Lßng ®­êng”: cã nghÜa lµ phÇn ®­êng ë gi÷a dµnh cho c¸c ph­¬ng tiÖn khi tham gia giao th«ng.

+ “ LÒ ®­êng” cã nghÜa lµ phÇn ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé phÝa bªn ph¶i.

 ( C« gi¶i thÝch "phanh kÝt" lµ phanh rÊt nhanh, phanh véi vµng, phanh gÊp l¹i)

. trÝch ®o¹n 3: “ Mét chó c¶nh s¸t giao th«ng…sî h·i”

- Ai ®· d¾t cón em lªn vØa hÌ?

 

- Chó c¶nh s¸t giao th«ng c¨n dÆn Cón em ®iÒu g×?

 

 

- Cón anh nãi víi cón em thÕ nµo? (Mêi c¸ nh©n, c¶ líp thÓ hiÖn giäng cón anh)

 

- Chóng m×nh v­µ t×m hiÓu xong c©u chuyÖn g×? C©u chuyÖn do ai s¸ng t¸c?

- Trong c©u chuyÖn chóng m×nh yªu thÝch nh©n vËt nµo h¬n? v× sao?

*. C« gi¸o dôc trÎ: Khi ®i bé c¸c con ®i trªn vØa hÌ phÝa tay ph¶i, qua ng· ba, ng· t­ thÊy ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i, ®Ìn xanh bËt lªn míi ®i . Khi bè mÑ chë c¸c con ®i häc b»ng xe m¸y, c¸c con nhí ®éi mò b¶o hiÓm vµo. Kh«ng nªn ch¹y nh¶y, ®i bé gi÷a lßng ®­êng nh­ cón em, nÕu chiÕc xe phanh kh«ng kÞp th× cón em ®· bÞ tai n¹n råi. C¸c con nhí chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng nh­ lêi chó  c¶nh s¸t giao th«ng  nãi nhÐ.

* LÇn 3: Cho trÎ xem video phim “ Mét phen sî h·i”

- C¸c nhµ lµm phim còng rÊt thÝch c©u chuyÖn vµ ®· dùng lªn bé phim video “ Mét phen sî h·i”. C¸c con cã thÝch xem phim kh«ng?  Chóng m×nh ®i b»ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng g× ®Ó ®Õn r¹p chiÕu phim ®©y?

- C« vµ trÎ võa ®i võa h¸t: “L¸i « t«” råi ngåi l¹i tr­íc mµn h×nh xem phim.

*. LÇn 4: Cho trÎ h­ëng øng kÓ cïng c«  (1 lÇn).

. C« kÓ lÇn 5: Sö dông rèi que ®Ó biÓu diÔn.

- Võa råi c¸c con häc rÊt giái, c« sÏ th­ëng cho c¸c con mét vë kÞch rèi, c¸c con cã thÝch kh«ng?

- C« biÓu diÔn rèi que cho trÎ xem.

* Cñng cè: Qua c©u chuyÖn chóng ta biÕt thªm ®­îc  luËt giao th«ng:  khi ®i bé th× ®i trªn vØa hÌ phÝa tay ph¶i, qua ng· ba, ng· t­ thÊy ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i, ®Ìn xanh bËt lªn míi ®i ®Ó tr¸nh xÈy ra tai n¹n.

*.Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ho¹t ®éng: C« vµ c¶ líp cïng h¸t bµi “ Em ®i qua ng· t­ ®­êng phè” ®i ra ngoµi./.

 

 

 

- L¾ng nghe c« giíi thiÖu luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i.

 

-trÎ xem tranh vµ nªu nhËn xÐt

- L¾ng nghe c« giíi thiÖu chuyÖn.

 

 

- TrÎ chó ý l¾ng nghe c« kÓ.

- TrÎ l¾ng nghe vµ quan s¸t tranh.

- TrÎ ®äc th¬ råi ®i vÒ chç ngåi.

- trÎ chó ý tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

- trÎ chó ý l¾ng nghe c« trÝch dÉn.

- trÎ chó ý tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

 

 

 

- trÎ chó ý tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

 

- c¸ nh©n, c¶ líp thÓ hiÖn giäng cón em

 

 

- trÎ l¾ng nghe c« gi¶i thÝch tõ khã.

 

 

 

 

- L¾ng nghe c« tãm t¾t ®o¹n chuyÖn.

- C¸ nh©n, tËp thÓ tr¶ lêi.

 

 

 

- c¸ nh©n, c¶ líp thÓ hiÖn giäng cón anh.

 

 

 

- trΠ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

 

 

 

  • trÎ chó ý l¾ng nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

  • trÎ chó ý l¾ng nghe c« nãi.

 

 

- trÎ h¸t vµ ®i thµnh vßng rßn råi ngåi xuèng chiÕu xem phim.

 

- TrÎ kÓ h­ëng øng cïng c«.

 

- trÎ chó ý l¾ng nghe c« nãi vµ xem c« biÓu diÔn rèi.

 

  • -trÎ chó ý l¾ng nghe c« nãi.

 

 

- th¸t vµ ®i ra ngoµi cïng c«.

                                

 


Tác giả: Bùi Thị Trang
Nguồn:MN Đức Thịnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan