Tổ văn phòng gồm 7 người do bà Đinh Thị Thương làm tổ tưởng được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường Mầm non Đức Thịnh hàng năm; (Các loại quyết định do hiệu trưởng ban hành)