Trường mầm non Đức Thịnh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị trường mầm non hạng II, có cơ cấu tổ chức bộ máy đúng theo quy định. Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được thành lập vào đầu mỗi năm học. Có đầy đủ các thành viên trong Ban giám hiệu và các hội đồng. Hội đồng trường, Hội đồng  thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn chuyên môn và các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Các tổ chuyên môn được thành lập theo quy định của Điều lệ và thực hiện đúng chức năng thẩm quyền.

Các tổ chức trong nhà trường luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong công việc, đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong  sự phát triển của nhà trường.